Biuletyn Informacji Publicznej Komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 21.09.2018, 08:36

Komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Środa, 30 listopada 2011

Komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Komórki organizacyjne

 1. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 2. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności
 3. Zespół ds. pasz i utylizacji
 4. Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego
 5. Zespół ds. audytu kontroli urzędowych
 6. Zespół ds. administracyjnych
 1. Dział ds. administracyjnych
 2. Dział ds. informatyki
 3. Dział ds. kancelaryjnych
 4. Dział ds. gospodarczych
 5. Dział ds. pracowniczych
 6. Dział ds. kontroli
 1. Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Zespół ds. obsługi prawnej
 3. Zespół ds. finansowo-księgowych
 4. Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych
 5. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

 


Do zakresu działania Zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy
w szczególności:

 1. kontrola wykonywania zadań ustawowych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii
  w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 2. tworzenie wojewódzkiego planu badań kontrolnych zakażeń zwierząt oraz nadzór nad realizacją tych badań przez Powiatowych Lekarzy;
 3. udział w sporządzaniu planów rocznych i programów działania zespołu;
 4. nadzór nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemie TRACES, ZChZZ, SerPIW, SerLab, BSE, CELAB, wścieklizna-lab;
 5. udział w przygotowywaniu i aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 6. dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej na terenie województwa;
 7. kontrola realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie województwa;
 8. koordynacja przeprowadzania badań w kierunku TSE;
 9. organizowanie akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
  oraz koordynowanie badań kontrolnych występowania wścieklizny;
 10. prowadzenie spraw z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 11. nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu kontroli wymogów wzajemnej zgodności;
 12. nadzór nad zwalczaniem i monitorowaniem chorób odzwierzęcych;
 13. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt i obrotu zwierzętami;
 14. prowadzenie spraw z zakresu higieny materiału biologicznego.

 


 

Do zakresu działania Zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy
w szczególności:

 1. kontrola wykonywania zadań ustawowych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
  w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym ich produkcją i umieszczaniem na rynku;
 2. nadzór nad realizacją Krajowego Programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego;
 3. udział w sporządzaniu planów rocznych i programów działania zespołu;
 4. składanie propozycji do planu kontroli okresowych;
 5. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
 6. prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych nadzoru pełnionego przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii nad produkcją i umieszczaniem na rynku produktów pochodzenia zwierzęcego oraz dobrostanu zwierząt w rzeźniach;
 7. nadzór nad realizacją instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego;
 8. w uzasadnionych przypadkach, weryfikacja wniosków zakładów o zatwierdzenie
  do produkcji na rynek państwa trzeciego, jeżeli uzyskanie uprawnienia do produkcji uzależnione jest od wyników kontroli przeprowadzonych przez właściwy organ tego państwa;
 9. przyjmowanie i przekazywanie informacji w ramach systemu RASFF.

 


Do zakresu działania Zespołu do spraw pasz i utylizacji należy w szczególności:

 1. kontrola wykonywania zadań ustawowych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
  w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem paszami i ubocznymi produktami zwierzęcymi;
 2. nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem programu MSZZ;
 3. nadzór nad realizacją Krajowych Planów Urzędowej Kontroli Pasz oraz Wody;
 4. udział w sporządzaniu planów rocznych i programów działania zespołu;
 5. składanie propozycji do planu kontroli okresowych;
 6. dokonywanie analiz i ocen sytuacji bezpieczeństwa środków żywienia zwierząt
  i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na terenie województwa;
 7. nadzór nad wytwarzaniem i dystrybucją pasz leczniczych;
 8. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
 9. współpraca z innymi inspekcjami i samorządami;
 10. prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych nadzoru pełnionego przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu pasz;
 11. prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych nadzoru pełnionego przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii nad zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, operowaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem
  lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych
  do spożycia przez ludzi;
 12. nadzór nad realizacją instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii, dotyczących środków żywienia zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 13. przyjmowanie i przekazywanie informacji w ramach systemu RASFF.

Do zakresu działania Zespołu do spraw nadzoru farmaceutycznego należy
w szczególności:

 1. nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych
  w obrocie hurtowym i detalicznym;
 2. sporządzanie rocznych planów kontroli okresowych i sprawdzających dotyczących zakładów leczniczych dla zwierząt, hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych i przedsiębiorców prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii i ich realizacja;
 3. gromadzenie informacji oraz sporządzanie wniosków i analiz w zakresie nadzoru
  nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych;
 4. opracowywanie i sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych;
 5. przyjmowanie i analiza zgłoszeń przedsiębiorców mających zamiar prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii;
 6. pobieranie prób do badań monitoringowych produktów leczniczych weterynaryjnych
  w ramach państwowych badań jakościowych;
 7. konsultacje i doradztwo dla podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz przeprowadzanie szkoleń;
 8. współpraca z innymi inspekcjami i samorządami oraz ewentualne uczestnictwo
  we wspólnych kontrolach.

Do zakresu działania Zespołu do spraw audytu kontroli urzędowych należy
w szczególności:

 1. prowadzenie spraw wynikających z realizacji audytów kontroli urzędowych wykonywanych przez Powiatowe Inspektoraty oraz;
 2. sporządzenie rocznego programu audytu Wojewódzkiego Inspektoratu, w oparciu
  o założenia rocznego planu audytów Inspekcji Weterynaryjnej zatwierdzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii, z uwzględnieniem audytów sprawdzających i jego dystrybucja;
 3. sporządzenie planu audytu dla danego audytu kontroli urzędowych w oparciu
  o zatwierdzony roczny program audytu;
 4. zawiadamianie kierownika jednostki audytowanej o terminie i zakresie audytu;
 5. przeprowadzane audytów kontroli urzędowych w Powiatowych Inspektoratach;
 6. przygotowanie, zatwierdzane i dystrybucja raportu z audytu;
 1. ocena skuteczności działań poaudytowych;
 2. przygotowywanie informacji w formie sprawozdania zawierającego opis wyników audytu i działań poaudytowych, wniosków z audytu i ocenę według głównych wytycznych dla realizacji procesu audytu, dla potrzeb okresowych przeglądów adekwatności skuteczności procedur kontrolnych realizowanych przez Powiatowe Inspektoraty, w tym aspekcie oceny wykonania wieloletniego planu kontroli oraz ich dystrybucja;
 3. przygotowanie opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości zespołu, w tym przedkładanie propozycji zakresów dla przyszłych audytów oraz przygotowywanie sprawozdań
  z realizacji zadań organu audytowego;
 4. współpraca z pracownikami merytorycznymi Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym korzystanie z ich pomocy w czasie realizacji działań audytowych, w charakterze ekspertów technicznych.

 


Do zakresu działania Działu do spraw administracyjnych w Zespole do spraw administracyjnych należy w szczególności:

 1.  nadzór nad majątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu, polegający w szczególności na przyjmowaniu majątku w imieniu Wojewódzkiego Inspektoratu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom lub jednostkom;
 2.  gospodarowanie mieniem i lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych
  przez Wojewódzki Inspektorat;
 3.  planowanie zakupów inwestycyjnych i inwestycji na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu;
 4. planowanie i podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe;
 5. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;
 6. prowadzenie zaopatrzenia dla Wojewódzkiego Inspektoratu;
 7. planowanie remontów, modernizacji, konserwacji prac budowlanych
  w nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych i Prawo budowlane;
 8. zabezpieczenie obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem
  i innymi zdarzeniami o podobnym charakterze;
 9. sporządzanie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń i wyliczanie opłat
  za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza;
 10. gospodarka odpadami;
 11.  prowadzenie spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem sprzętu oraz urządzeń technicznych i teletechnicznych, przy czym prowadzenie tych spraw w stosunku
  do sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu Zakładu Higieny Weterynaryjnej
  w Warszawie i jego oddziałów terenowych, realizowane będzie na podstawie złożonych zamówień na wykonanie konkretnej usługi lub planów określających czas
  i rodzaj czynności;
 12. prowadzenie spraw pieczęci, stempli i tablic urzędowych;
 13. zapewnienie usług transportowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu;
 14. prowadzenie magazynu zakładowego i ewidencji ilościowej;
 15. prenumerata czasopism i wydawnictw;
 16. prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką pojazdów samochodowych będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu,
  a w szczególności z ewidencją ogumienia, akumulatorów, paliwa oraz zakupy, rejestracja, ubezpieczenia komunikacyjne, karty drogowe, okresowe przeglądy techniczne, remonty i naprawy doraźne samochodów;
 17. prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu;
 18. wyposażenie obiektów i pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu w sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz inne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia;
 19. konserwacja i nadzór nad sprawnością urządzeń gaśniczych.

Do zakresu działania Działu do spraw informatyki w Zespole do spraw administracyjnych należy w szczególności:

 1. administrowanie siecią komputerową Wojewódzkiego Inspektoratu;
 2. nadzór nad działaniem systemów informatycznych utworzonych lub użytkowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na obszarze województwa;
 3. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych, w tym kontrola legalności użytkowanego oprogramowania;
 4. zarządzanie procedurami IT w zakresie obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu, zakupów IT i bezpieczeństwa informatycznego;
 5. rozbudowa i monitorowanie zabezpieczeń przed dostępem do sieci urzędowej osób nieupoważnionych;
 6. wdrażanie nowych rozwiązań i technologii informatycznych;
 7. zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną Wojewódzkiego Inspektoratu;
 8. planowanie i realizacja zakupów oprogramowania, sprzętu, urządzeń informatycznych oraz części zamiennych;
 9. aktualizacja systemów, aplikacji i baz danych;
 10. administrowanie systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego w tym systemem antywirusowym;
 11. techniczne administrowanie systemami Wojewódzkiego Inspektoratu w szczególności:
 1. pocztą elektroniczną,
 2. intranetem,
 3. systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
 4. Elektroniczną Skrzynką Podawczą na ePUAP,
 5. kontem Wojewódzkiego Inspektoratu na ePUAP,
 6. systemami finansowo-księgowymi oraz kadrowo-płacowymi,
 7. stroną internetową Wojewódzkiego Inspektoratu,
 8. stroną internetową Biuletynu Informacji Publicznej,
 9. systemem Traces,
 10. systemem Spiwet.

Do zakresu działania Działu do spraw kancelaryjnych w Zespole do spraw administracyjnych należy w szczególności:

 1. przyjmowanie i odbieranie korespondencji adresowanej do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 2. rejestrowanie korespondencji przychodzącej do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. rozdzielanie korespondencji wpływającej do Wojewódzkiego Inspektoratu na poszczególne komórki organizacyjne zgodnie z właściwością zadań i kompetencji oraz pism wymagających dekretacji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;
 4. rejestrowanie korespondencji wychodzącej z Wojewódzkiego Inspektoratu oraz powracających druków zwrotnego potwierdzenia odbioru;
 5. wypełnianie pism reklamacyjnych i przekazywanie na pocztę;
 6. obsługa elektronicznej skrzynki podawczej;
 7. opracowywanie zestawień dotyczących ilości i kosztów związanych z wysyłaną korespondencją;
 8. obsługa składu chronologicznego oraz składu elektronicznych nośników danych;
 9. prowadzenie archiwum Wojewódzkiego Inspektoratu.

Do zakresu działania Działu do spraw gospodarczych w Zespole do spraw administracyjnych należy w szczególności:

 1. nadzór nad budynkami Wojewódzkiego Inspektoratu w tym uzbrajanie i rozbrajanie systemów alarmowych budynków w celu ochrony mienia;
 2. zagospodarowanie, pielęgnacja i utrzymanie w czystości całości terenu Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3.  sprzątanie samochodów i garaży;
 4.  bieżące sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz stałe utrzymywanie w czystości pomieszczeń i urządzeń sanitarno-higienicznych.

Do zakresu działania Działu do spraw pracowniczych w Zespole do spraw administracyjnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej;
 2. prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 3. prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy wobec Powiatowych Lekarzy Weterynarii i ich zastępców w zakresie nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy;
 4. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz Powiatowych Lekarzy Weterynarii;
 5. wydawanie odznak identyfikacyjnych do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu oraz legitymacji służbowych;
 6. rejestracja:
 1. pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, z wyłączeniem upoważnień wydawanych do celów kontroli,
 2. porozumień zawartych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;
 1. opracowywanie projektów Regulaminu Pracy, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 2. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych;
 3. sporządzanie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu i informacji
  o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w terytorialnym zakresie działania;
 4. koordynowanie procesu dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy
  w Wojewódzkim Inspektoracie;
 5. koordynowanie systemu dokonywania ocen okresowych oraz pierwszej oceny członków korpusu służby cywilnej;
 6. prowadzenie spraw dotyczących działalności zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 7. sporządzanie sprawozdawczości związanej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz naliczanie wpłat.

Do zakresu działania Działu do spraw kontroli w Zespole do spraw administracyjnych należy w szczególności:

 1. koordynowanie kontroli zewnętrznych należących do kompetencji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w tym:
 1. opracowywanie rocznego planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu, na podstawie propozycji kierowników komórek organizacyjnych ,
 2. nadzór nad realizacją przez kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;
 1. prowadzenie rejestru upoważnień do kontroli;
 2. analizowanie działań pokontrolnych;
 3. sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 4. współpraca z pracownikami merytorycznymi Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym korzystanie z ich pomocy w czasie realizacji działań kontrolnych;
 5. rejestrowanie skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu
  w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków;
 6. sporządzanie sprawozdań dotyczących skarg i wniosków, które wpłynęły
  do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 7. współpraca z organami kontroli i inspekcji zewnętrznych przeprowadzających kontrole w Wojewódzkim Inspektoracie;
 8. realizacja kontroli wewnętrznych, w tym organizowanie i prowadzenie kontroli
  w komórkach organizacyjnych;
 9. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników, Powiatowych Lekarzy Weterynarii i ich zastępców;
 10. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i nowelizacją regulaminu
  oraz prowadzenie spraw z tym związanych;
 11. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii Regulaminów Organizacyjnych Powiatowych Inspektoratów;
 12. koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością;
 13. rejestracja zarządzeń, decyzji oraz wytycznych Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Do zakresu działania Stanowiska pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
w Zespole do spraw administracyjnych należy w szczególności:

 1. kontrola warunków pracy;
 2. bieżące informowanie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych;
 3. prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy, wypadkami w drodze
  do pracy i z pracy do domu oraz przypadkami chorób zawodowych;
 4. instruktaż, doradztwo oraz organizacja szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. współdziałanie z ośrodkami prowadzącymi profilaktyczną opiekę lekarską;
 6. planowanie potrzeb i ewidencja przydziału odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej.

Do zakresu działania Zespołu do spraw obsługi prawnej należy w szczególności:

 1. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r.
  poz. 507);
 2. udział w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów;
 3. zapewnianie obsługi prawnej;
 4. występowanie w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
  i Wojewódzkiego Inspektoratu w postępowaniu sądowym, administracyjnym, sądowo-administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 5. prowadzenie centralnego rejestru skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 6. prowadzenie rejestru spraw sądowych.

Do zakresu działania Zespołu do spraw finansowo-księgowych należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych
  dla Wojewódzkiego Inspektoratu i Powiatowych Inspektoratów;
 2. przygotowywanie decyzji dotyczących zmian w planach finansowych;
 3. prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu zgodnie z ustawą
  o rachunkowości, a w szczególności:
 1. opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu,
 2. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 3. wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 5. gromadzenie oraz przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 1. wycena inwentaryzowanych w formie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych, porównanie ich wartości z danymi z ksiąg rachunkowych
  oraz ustalenie ewentualnych różnic;
 2. inwentaryzacja, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, aktywów finansowych
  na rachunkach bankowych i należności – drogą otrzymania od banków i uzyskania
  od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wskazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
 3. inwentaryzacja, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, aktywów finansowych takich jak należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publiczno-prawnych, drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników;
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym;
 6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 7. prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji
  i umorzeń środka trwałego;
 8. sporządzanie list płac dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu;
 9. naliczanie i wypłata pracownikom zasiłków należnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 10. naliczanie i potrącanie w listach płac, podatku dochodowego od osób fizycznych,
  od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych z Urzędami Skarbowymi;
 11. prowadzenie procedury egzekucji należności budżetowych na podstawie ustawy
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 12. wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych i innych o wypłacanych wynagrodzeniach;
 13. sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 14. współdziałanie z Powiatowymi Inspektoratami w zakresie planowania
  i sprawozdawczości finansowej;
 15. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości Wojewódzkiego Inspektoratu, wynikającej z obowiązków dysponenta środków budżetowych II stopnia;
 16. przekazywanie Powiatowym Inspektoratom środków finansowych na wydatki;
 17. administrowanie systemem TREZOR (Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa) oraz pełnienie w tym systemie funkcji dysponenta nadrzędnego w stosunku do Powiatowych Inspektoratów;
 18. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynu Wojewódzkiego Inspektoratu;
 19. prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 20. wysyłanie (po uzyskaniu informacji od odpowiedniego stanowiska pracy do spraw pracowniczych) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nowo zatrudnionych pracowników, członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego, zmian danych osób ubezpieczonych oraz wyrejestrowywanie
  z ubezpieczeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy;
 21. prowadzenie rejestru otrzymanych i przekazanych do sprawdzenia merytorycznego dokumentów związanych z rozliczeniami finansowymi (faktury VAT, rachunki, noty), wpływających do komórki organizacyjnej.

Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych należy w szczególności:

 1. planowanie i organizacja szkolenia z zakresu obronności i Obrony Cywilnej;
 2. opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. opracowywanie i aktualizacja Regulaminu na okres zagrożenia i wojny;
 4. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie oraz Urzędem Miasta w Siedlcach;
 5. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 6. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz wysyłanie i udostępnianie dokumentów zawierających informacje niejawne na zasadach określonych
  w obowiązujących przepisach;
 7. kontrola ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 8. okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierające informacje niejawne;
 9. nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie;
 10. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi;
 11. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych Wojewódzkiego Inspektoratu oraz nadzorowania ich realizacji;
 12. przeprowadzanie postępowań sprawdzających w odniesieniu do osób zajmujących stanowiska lub ubiegających się o stanowiska, z którymi może się łączyć dostęp
  do informacji niejawnych;
 13. prowadzenia szkolenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 14. prowadzenie i aktualizacja wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.

 

Do zadań Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie należy w szczególności:

 1. wykonywanie urzędowych badań laboratoryjnych zleconych przez:
 1. Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii,
 2. Powiatowych Lekarzy Weterynarii;
 1. wykonywanie badań laboratoryjnych usługowych na rzecz klientów zewnętrznych;
 2. prowadzenie nadzoru merytorycznego nad Stanowiskami Zamiejscowymi Działów Badań Mięsa na Obecność Włośni;
 3. utrzymanie i doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025;
 4. współpraca z laboratoriami referencyjnymi;
 5. nadzór nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemie CELAB;
 6. przygotowywanie obowiązującej sprawozdawczości, w szczególności w zakresie sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Inspektoratu dotyczących wykonanych badań laboratoryjnych;
 7. przygotowywanie projektów planów zakupów dostaw i usług niezbędnych
  do realizacji zadań;
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii związanych z wykonywaniem badań;
 9. prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat za wykonywane badania;
 10. prowadzenie punktów kancelaryjnych, w tym prowadzenie rejestracji dokumentów
  w systemie EZD.

 

Metadane

Data publikacji : 30.11.2011
Data modyfikacji : 02.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Nurzyński
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Nurzyński
©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL