Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Do zakresu działania Zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy
w szczególności:

 1. tworzenie wojewódzkiego planu badań kontrolnych zakażeń zwierząt oraz nadzór nad realizacją tych badań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii;
 2. nadzór nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemie TRACES, ZChZZ, SerPIW, SerLab, BSE, CELAB, wścieklizna-lab;
 3. udział w przygotowywaniu i aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 4. dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej na terenie województwa;
 5. kontrola realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie województwa;
 6. koordynacja przeprowadzania badań w kierunku TSE;
 7. organizowanie akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
  oraz koordynowanie badań kontrolnych występowania wścieklizny;
 8. prowadzenie spraw z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 9. nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu kontroli wymogów wzajemnej zgodności;
 10. nadzór nad zwalczaniem i monitorowaniem chorób odzwierzęcych;
 11. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt i obrotu zwierzętami;
 12. prowadzenie spraw z zakresu higieny materiału biologicznego.

 

Do zakresu działania Zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy
w szczególności:

 1. nadzór nad realizacją Krajowego Programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego;
 2. nadzór nad realizacją instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego;
 3. w uzasadnionych przypadkach, weryfikacja wniosków zakładów o zatwierdzenie
  do produkcji na rynek państwa trzeciego, jeżeli uzyskanie uprawnienia do produkcji uzależnione jest od wyników kontroli przeprowadzonych przez właściwy organ tego państwa;

 

 

Do zakresu działania Zespołu do spraw pasz i utylizacji należy w szczególności:

 1. nadzór nad realizacją Krajowych Planów Urzędowej Kontroli Pasz oraz Wody;
 2. dokonywanie analiz i ocen sytuacji bezpieczeństwa ubocznych produktów zwierzęcych i pasz oraz wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na terenie województwa;
 3. nadzór nad wytwarzaniem i dystrybucją pasz leczniczych;
 4. nadzór nad realizacją instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii, dotyczących środków żywienia zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 5. przyjmowanie i przekazywanie informacji w ramach systemu RASFF.

 

Do zakresu działania Zespołu do spraw nadzoru farmaceutycznego należy
w szczególności:

 1. nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych w obrocie hurtowym i detalicznym;
 2. gromadzenie informacji oraz sporządzanie wniosków i analiz w zakresie nadzoru
  nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych;
 3. przyjmowanie i analiza zgłoszeń przedsiębiorców mających zamiar prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii;
 4. pobieranie prób do badań monitoringowych produktów leczniczych weterynaryjnych
  w ramach państwowych badań jakościowych;
 5. kontrola obrotu wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi w medycynie weterynaryjnej;
 6. konsultacje i doradztwo dla podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz przeprowadzanie szkoleń.

 

Do zakresu działania Zespołu do spraw finansowo-księgowych należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych
  dla Wojewódzkiego Inspektoratu i Powiatowych Inspektoratów;
 2. przygotowywanie decyzji dotyczących zmian w planach finansowych;
 3. prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 4. wycena inwentaryzowanych w formie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych, porównanie ich wartości z danymi z ksiąg rachunkowych
  oraz ustalenie ewentualnych różnic;
 5. inwentaryzacja, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, aktywów finansowych
  na rachunkach bankowych i należności – drogą otrzymania od banków i uzyskania
  od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wskazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
 6. inwentaryzacja, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, aktywów finansowych takich jak należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publiczno-prawnych, drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników;
 7. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 8. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym;
 9. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 10. prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji
  i umorzeń środka trwałego;
 11. prowadzenie procedury egzekucji należności budżetowych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 12. prowadzenie obsługi w zakresie wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników Inspektoratu;
 13. sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 14. współdziałanie z Powiatowymi Inspektoratami w zakresie planowania
  i sprawozdawczości finansowej;
 15. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości Wojewódzkiego Inspektoratu, wynikającej z obowiązków dysponenta środków budżetowych II stopnia;
 16. przekazywanie Powiatowym Inspektoratom środków finansowych na wydatki;
 17. administrowanie systemem TREZOR oraz pełnienie w tym systemie funkcji dysponenta nadrzędnego w stosunku do Powiatowych Inspektoratów;
 18. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynu Wojewódzkiego Inspektoratu;
 19. prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 20. prowadzenie rejestru otrzymanych i przekazanych do sprawdzenia merytorycznego dokumentów związanych z rozliczeniami finansowymi (faktury VAT, rachunki, noty), wpływających do komórki organizacyjnej.

 

 

Do zakresu działania Zespołu do spraw administracyjnych należy w szczególności:

 1. planowanie oraz dokonywanie zakupów;
 2. nadzór nad majątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. gospodarowanie mieniem i lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych
  przez Wojewódzki Inspektorat;
 4. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;
 5. planowanie remontów, modernizacji, konserwacji prac budowlanych
  w nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych i ustawy - Prawo budowlane;
 6. fizyczne zabezpieczenie obiektów i mienia Wojewódzkiego Inspektoratu;
 7. sporządzanie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń i wyliczanie opłat
  za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza;
 8. gospodarka odpadami;
 9. prowadzenie spraw pieczęci, stempli i tablic urzędowych;
 10. zapewnienie usług transportowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu;
 11. prowadzenie magazynu zakładowego;
 12. prenumerata czasopism i wydawnictw;
 13. prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką pojazdów samochodowych będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu;
 14. zagospodarowanie, pielęgnacja i utrzymanie w czystości całości terenu Wojewódzkiego Inspektoratu;
 15. utrzymywanie w czystości pomieszczeń służbowych, garaży oraz samochodów służbowych Inspektoratu;
 16. prowadzenie sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu;
 17. prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Wojewódzkiego Inspektoratu;
 18. administrowanie systemami informatycznymi, siecią komputerową oraz zapewnienie sprawnego ich działania;
 19. zarządzanie sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem w Wojewódzkim Inspektoracie oraz zapewnienie prawidłowego jego działania;
 20. nadzór nad działaniem systemów teleinformatycznych utworzonych lub użytkowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na obszarze województwa;
 21. administracja strony internetowej i intranetowej Inspektoratu oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej;
 22. planowanie potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie sprzętu i oprogramowania;
 23. obsługa korespondencji w Wojewódzkim Inspektoracie z wyłączeniem korespondencji obsługiwanej przez punkt kancelaryjny w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oraz punkt kancelaryjny w Oddziale Terenowym w Ostrołęce;
 24. obsługa elektronicznej skrzynki podawczej;
 25. obsługa składu chronologicznego oraz składu elektronicznych nośników danych;
 26. prowadzenie archiwum Wojewódzkiego Inspektoratu;
 27. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Do zakresu działania Zespołu do spraw obsługi prawnej należy w szczególności:

 1. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.);
 2. zapewnianie obsługi prawnej, w tym występowanie w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Inspektoratu w postępowaniu sądowym, administracyjnym, sądowo-administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 3. prowadzenie centralnego rejestru skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 4. prowadzenie rejestru spraw sądowych;
 5. prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 6. prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy wobec Powiatowych Lekarzy Weterynarii i ich zastępców w zakresie nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy;
 7. koordynowanie procesu dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy
  w Wojewódzkim Inspektoracie;
 8. koordynowanie systemu dokonywania ocen okresowych oraz pierwszej oceny członków korpusu służby cywilnej;
 9. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez członków korpusu służby cywilnej;
 10. koordynowanie procesu związanego z ustalaniem indywidualnego programu rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej;
 11. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników, Powiatowych Lekarzy Weterynarii i ich zastępców;
 12. wydawanie odznak identyfikacyjnych oraz legitymacji służbowych;
 13. prowadzenie spraw dotyczących działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 14. rejestrowanie skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków;
 15. sporządzanie sprawozdań dotyczących skarg i wniosków, które wpłynęły
  do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 16. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i nowelizacją regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu oraz prowadzenie spraw z tym związanych;
 17. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii Regulaminów Organizacyjnych Powiatowych Inspektoratów;
 18. rejestracja:
 1. pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, z wyłączeniem upoważnień wydawanych do celów kontroli,
 2. zarządzeń i decyzji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
 3. porozumień zawartych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;
 1. opracowywanie projektów Regulaminu Pracy, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 2. prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami organizowanymi w Wojewódzkim Inspektoracie;
 3. sporządzanie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu i informacji
  o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w województwie;
 4. opracowywanie i aktualizacja programu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych należy w szczególności:

 1. planowanie i organizacja szkolenia z zakresu obronności i obrony cywilnej;
 2. opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie oraz Urzędem Miasta w Siedlcach;
 4. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 5. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz wysyłanie i udostępnianie dokumentów zawierających informacje niejawne na zasadach określonych
  w obowiązujących przepisach;
 6. okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;
 7. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi;
 8. przeprowadzanie postępowań sprawdzających w odniesieniu do osób zajmujących stanowiska lub ubiegających się o stanowiska, z którymi może się łączyć dostęp
  do informacji niejawnych;
 9. prowadzenia szkolenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 10. prowadzenie i aktualizacja wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.

 

 

Do zakresu działania Zespołu do spraw audytu kontroli urzędowych należy
w szczególności:

 1. prowadzenie spraw wynikających z realizacji audytów kontroli urzędowych wykonywanych przez Powiatowe Inspektoraty;
 2. sporządzenie rocznego programu audytu Wojewódzkiego Inspektoratu, w oparciu
  o założenia rocznego planu audytów Inspekcji Weterynaryjnej zatwierdzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii, z uwzględnieniem audytów sprawdzających i jego dystrybucja;
 3. sporządzenie planu audytu dla danego audytu kontroli urzędowych w oparciu
  o zatwierdzony roczny program audytu;
 4. przeprowadzane audytów kontroli urzędowych w Powiatowych Inspektoratach;
 5. przygotowanie, zatwierdzane i dystrybucja raportu z audytu;
 6. ocena skuteczności działań poaudytowych;
 7. przygotowanie opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości zespołu, w tym przedkładanie propozycji zakresów dla przyszłych audytów oraz przygotowywanie sprawozdań
  z realizacji zadań organu audytowego;
 8. współpraca z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym korzystanie z ich pomocy w czasie realizacji działań audytowych, w charakterze ekspertów technicznych.

 

Do zadań Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie należy w szczególności:

 1. wykonywanie urzędowych badań laboratoryjnych zleconych przez:
 1. Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii,
 2. Powiatowych Lekarzy Weterynarii;
 1. wykonywanie badań laboratoryjnych usługowych na rzecz klientów zewnętrznych;
 2. prowadzenie nadzoru merytorycznego nad Stanowiskami Zamiejscowymi Działów Badań Mięsa na Obecność Włośni;
 3. utrzymanie i doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025;
 4. współpraca z laboratoriami referencyjnymi;
 5. nadzór nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemie CELAB;
 6. przygotowywanie obowiązującej sprawozdawczości, w szczególności w zakresie sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Inspektoratu dotyczących wykonanych badań laboratoryjnych;
 7. przygotowywanie projektów planów zakupów dostaw i usług niezbędnych
  do realizacji zadań;
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii związanych z wykonywaniem badań;
 9. prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat za wykonywane badania;
 10. prowadzenie punktów kancelaryjnych, w tym prowadzenie rejestracji dokumentów
  w systemie EZD.

 

Metadane

Data publikacji : 26.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Nurzyński

Opcje strony

do góry